VODIČ KROZ POVRAĆAJ PDV-a PRILIKOM KUPOVINE PRVOG

postavljeno 2015-02-01 09:28:54, autor Nemanja Miljkovic

Vodič kroz povraćaj PDV-a prilikom kupovine prvog stana


Kupci stanova u Srbiji, prema važećim propisima, imaju pravo na povraćaj poreza na dodatu vrednost (PDV), ali samo pod uslovom da im je to prvi stan i da je kupljena nekretnina novogradnja. Ako ispunjavate ova dva uslova, “Halo oglasi nekretnine” će vas provesti kroz papirologiju i procedure kroz koje morate da prođete da bi vam država refundirala novac od PDV-a.


Svi oni koji su kupili svoju prvu nekretnine u novogradnji, da bi ostvarili svoje pravo na povraćaj PDV-a, najpre, moraju da podnesu zahtev u pisanoj formi nadležnoj filijali Poreske uprave. 

Pored zahteva, za povraćaj poreza potrebno je pripremiti i niz drugih dokumenata. Potreban je izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, zatim overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu. Dalje, potrebno je priložiti i overenu izjavu kupca da kupuje prvi stan na obrascu IKPS PDV, zatim overenu kopiju kupoprodajnog ugovora, dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena na račun investitora, odnosno račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan iznos PDV-a.

Potreban broj papira se uvećava ukoliko računate da ćete dobiti povraćaj PDV-a na veću kvadraturu, ako uključite još nekog člana domaćinstva - supružnika, roditelja, deteta. U tom slučaju je potrebno da priložite još i izvod iz matične knjige rođenih tog člana porodice ili venčani list, kao i overenu fotokopiju lične karte ili potvrdu o prebivalištu člana domaćinstva na čije ime tražite povraćaj na dodatne kvadrate stana. 

Koliki povraćaj PDV-a imate na članove domaćinstva
Oni koji kupuju stan, u kojem planiraju da žive sami, mogu da računaju da će im država vratiti porez na dodatu vrednost, samo na površinu do 40 kvadrata.

Granica se pomera ukoliko kupujete veći stan i živite sa porodicom. Primera radi, ako članovi domaćinstva nisu ranije imali stan u vlasništvu ili susvojini, po svakom članu država “priznaje” do 15 kvadrata za refundaciju PDV-a. To važi za supružnike, roditelje, decu, pa čak i maloletne članove domaćinstva. Međutim, imajte u vidu da ukoliko ste ostvarili povraćaj PDV-a na nekog od članova domaćinstva, npr decu, ona, prema važećem zakonu, u budućnosti, ukoliko budu kupovali sopstveni stan neće imati prava na oslobađanje od poreza.

Predali ste sve papire - šta dalje?
Poreski inspektor, nadležan za vaš slučaj, u obavezi je da proveri da li ste podneli sva neophodna dokumenta i utvrdi da ispunjavate uslove za refundaciju. 

Na porezniku je da dalje utvrdi obim prava na refundaciju, odnosno tačan iznos koji će vam država vratiti. Iznos zavisi od toga da li je podnosilac zahteva jedini kupac stana ili je, recimo, uključio i članove domaćinstva u refundaciju.

Kad je to rešeno, sledeći njegov korak je da napravi rešenje o refundaciji PDV-a po osnovu kupovine prvog stana, a zatim i da to rešenje dostavi rukovodiocu filijale u roku od 30 dana. 

Poreznik je u obavezi da sačini rešenje o refundaciji PDV-a po osnovu kupovine prvog stana, a direktor nadležne filijale Poreske uprave je taj koji će potpisati dokumenta i zapravo doneti rešenje o povraćaju poreza. 

PDV na prvi stan 10 odsto
Za stan koji ste kupili u periodu od 1. januara 2014. godine, bili ste u obavezi da platite 10 odsto iznosa kupoprodajnog ugovora na ime PDV-a, dok su nekretnine kupljeni pre ovog datuma bile oporezovane sa osam odsto, pa za toliki iznos i možete očekivati refundaciju. 

Ukoliko ste stan kupili ranije, a niste se setili da tražite povraćaj poreza, niste zakasnili. Bitno je samo da imate na umu da pravo na refundaciju može da se ostvari i u slučaju kada je predugovor o kupoprodaji zaključen u 2006. godini, uz uplatu na račun u istoj godini, a ugovor o kupoprodaji stana kod nadležnog suda overen posle 8. jula 2007. godine. 

Neophodna dokumenta za refundaciju PDV-a
• Izvod iz matične knjige rođenih-original ili overena kopija
• Uverenje o državljanstvu-original ili overena kopija
• Overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu
• Original ili overena kopija kupoprodajnog ugovora
• Račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV 
• Dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena na račun investitora 
• Overena izjava kupca da kupuje prvi stan na obrascu IKPS PDV
• Uverenje o kretanju prebivališta iz Mup-a*
• sa svih adresa iz prethodnog uverenja, potrebno je pribaviti Uverenje nadležne Uprave javnih prihoda da kupac nije obveznik poreza na imovinu*
• Izvod iz matične knjige rođenih, ili venčani list*
• Dokaz o prebivalištu člana domaćinstva (overenu fotokopiju lične karte ili potvrdu o prebivalištu)*
* Ova dokumenta su neophodna ukoliko kupac traži refundaciju PDV po osnovu člana domaćinstva

Kandidati za refundaciju
• Kupci prvog stana u novogradnji 
• Punoletni državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji ove države, koji su stekli državljanstvo poreklom ili rođenjem
• Oni koji su u potpunosti isplatili investitoru sve obaveze po kupoprodajnom ugovoru na račun u banci
• Naslednik stana, koji nije ranije imao stan u vlasništvu
• Kupac prvog stana koji je u momentu overe ugovora o kupoprodaji imao prijavljeno boravište u inostranstvu
• Kupac prvog stana kada je ugovorena cena stana u potpunosti isplaćena prodavcu od strane treće osobe ili firme, na osnovu ugovora koje on ima sa kupcem - npr. na osnovu ugovora o preuzimanju duga, asignacije ili ugovora o jemstvu

Izvor: Halo oglasi