OSIGURANJE KLIJENATA

postavljeno 2015-04-06 21:22:54, autor DIVIS AGENT


Poštovani klijenti,

Ovim putem Vas obaveštavamo da je naše preduzeće obnovilo Polisu osiguranja profesionalne odgovornosti agenata za nekretnine sa osiguravajućim društvom DUNAV OSIGURANJEM a.d.o u skladu sa članom 13. Zakona o posredovanju  u pometu i zakupu nepokretnosti i to za štetu koja bi mogla da nastane za nalogodavca usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih ugovorom o posredovanju iz člana 15. zakona, kao i obaveza propisanih članom 16. ovog zakona.

 

Predmet osiguranja po ovim uslovima je građanskopravna odgovornost Osiguranika za štete nastale usled smrti, povrede tela ili zdravlja Trećih lica, odnosno uništenja ili oštećenja stvari Trećih lica kao i usled Čisto finansijske štete nanete Trećim licima koje su nastale kao posledica iznenadnog, neočekivanog i od volje Osiguranika nezavisnog štetnog događaja. Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za prouzrokovanu štetu ako je nastala iz profesionalne delatnosti Osiguranika, ukoliko se delatnost obavlja u skladu sa Zakonom ili iz posedovanja stvari, ili iz svojstva kao Izvora opasnosti koji su označeni u Polisi osiguranja, odnosno u uslovima osiguranja.

 

Za štetu koju bi posrednik mogao da prouzrokuje nalogodavcu obavljanjem posredovanja svota osiguranja iznosi minimalno 15.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po jednom osiguranom slučaju, odnosno ukupno minimalno 45.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti za sve odštetne zahteve u jednoj godini osiguranja.

 

 

U Beogradu 06.04.2018. godine.

                                                                                     

Ivana Sokolović
      direktor