broj u registru posrednika 005

Korisno

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

autor Nemanja Miljkovic

postavljeno

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA I OPŠTE ODREDBE Opštim uslovima poslovanja preduzeća Divis nekretnine d.o.o. Beograd, Palilula, Bulevar despota Stefana br. 64a, PIB: 107471082, mat. br. 20809698, koje je upisano u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti pod br. 005 (u daljem tekstu: Posrednik), u skladu sa članom 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Zakon), uređuju se međusobni odnosi između Posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica), koji sa Posrednikom zaključuje Ugovor o posredovanju u cilju zaključenja pravnog posla koji se tiče prometa ili zakupa nepokretnosti (u daljem tekstu: Nalogodavac). Zaključenjem ugovora o posredovanju, Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti. Ovi Opšti uslovi poslovanja su istaknuti na vidnom mestu u poslovnom prostoru Posrednika, kao i na veb-sajtu Posrednika, čime je Posrednik omogućio Nalogodavcu da se sa istima upozna.Пoсрeдoвaњe сe врши нa oснoву угoвoрa o пoсрeдoвaњу у прoмeту, oднoснo зaкупу нeпoкрeтнoсти, кojи зaкључуjу Нaлoгoдaвaц и Пoсрeдник, у писаном односно електронском облику у складу са чл. од 9. до 15. Закона о електронској трговини („Сл. гласник РС“, бр. 41/09 и 95/13). - Posrednik sve obaveze iz Ugovora o posredovanju može punovažno izvršavati i elektronskim putem; - Nalogodavac može imati zaključene ugovore o posredovanju sa više posrednika istovremeno (osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja). Ponuda nekretnina zasniva se na podacima koje je Posrednik dobio od Nalogodavca, usmenim, pisanim ili elektronskim putem, ili neposrednim opažanjem prilikom pregleda nepokretnosti. Posrednik zadržava mogućnost greške u opisu nepokretnosti, kao posledicu pogrešno dobijenih podataka od Nalogodavca, ili promene uslova prodaje, kao i mogućnost da je oglašena nepokretnost već prodata, odnosno da je Nalogodavac odustao od prodaje, a da o tome nije blagovremeno obavestio Posrednika. II OPIS POSLOVA KOJE JE POSREDNIK DUŽAN DA OBAVI, PRAVA POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANjA, EKSKLUZIVNO POSREDOVANjE I OBAVEZE NALOGODAVCA Obaveze Posrednika su: da zaključi ugovor o posredovanju sa Nalogodavcem u pisanom odnosno elektronskom obliku; da nastoji da nađe i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla koji je predmet ugovora o posredovanju da Nalogodavcu da objektivno i stručno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti, koja je u skladu sa njenim karakteristikama, stanjem na tržištu, i ostalim okolnostima koje utiču na cenu; da prati i analizira ponudu i tražnju nepokretnosti na tržištu; da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja i da upozori Nalogodavca naročito na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti; postojanje prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima; da od Nalogodavca pribavi kopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu ako poseduje čip, odnosno drugi dokaz o identitetu Nalogodavca; da vrši oglašavanje predmetne nepokretnosti i obezbeđuje odgovarajuću marketinšku prezentaciju shodno nameni, vrednosti objekta i svoje poslovne politike, kao i da izvrši sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove; da dovodi u neposredan kontakt kupca i prodavca i vrši adekvatnu prezentaciju nepokretnosti prilikom razgledanja iste; da omogući razgledanje nepokretnosti; da učestvuje u pregovorima uz nastojanje da dođe do zaključenja ugovora o kupoprodaji/zakupu predmetne nepokretnosti; da obezbedi usluge advokata vezanu za izradu predugovora, ugovora i ostale potrebne dokumentacije i pruža punu pravnu sigurnost u realizaciji predmetne prodaje; da organizuje overu predugovora, odnosno ugovora kod Javnog beležnika i da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla; da prisustvuje isplati kupoprodajne cene i primopredaji nepokretnosti; da podnese poresku prijavu u nadležnoj Poreskoj upravi za plaćanje/oslobađanje poreza na prenos apsolutnih prava, refundaciju PDV-a za kupce prvog stana, podnese zahtev za prijavu/odjavu u JKP “Infostan”, podnese prijavu u EDB-EPS Snabdevanje, pripremi i popuni obrasce za podnošenje prijave za Porez na imovinu; sve podatke i informacije koji su mu povereni i koje je saznao u toku posredovanja čuva kao poslovnu tajnu; da obavesti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate; da vodi evidenciju o posredovanju i o potposredovanju; da obezbedi anonimnost Nalogodavca, ukoliko Nalogodavac to izričito zahteva, sve u skladu sa Zakonom; da preduzima i druge radnje koje su neophodne za zaključenje glavnog ugovora; Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugim licem (fizičkim ili pravnim) o pregovaranju za zaključenje pravnog posla, ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zaključenje pravnog posla, a posebno ako je: neposredno odveo, ili uputio Nalogodavca, ili treće lice na razgledanje predmetne nepokretnosti; organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica (ili njegovog predstavnika-punomoćnika, srodnika i sl.) radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla; Nalogodavcu saopštio ime, broj telefona ili e- adrese trećeg lica zainteresovanog za zaključenje pravnog posla, ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nepokretnosti. Posrednik ima pravo da, uz saglasnost nalogodavca (prodavac/zakupodavac) fotografiše ili napravi video zapis nepokretnosti čiji promet je ugovoren ugovorom o posredovanju. - Sve fotografije, video zapisi i tekstualni opisi nepokretnosti, koje je za potrebe oglašavanje i prezentaciju nepokretnosti sačinio Posrednik, predstavljaju isključivu intelektualnu svojinu Posrednika, te Nalogodavac ni treća lica nemaju prava da ista koriste, objavljuju, umnožavaju i stavljaju u promet bez prethodne saglasnosti Posrednika, koja se daje u pisanom ili elektronskom obliku; - Sačinjene fotografije, odnosno video zapise Posrednik ne sme koristiti u druge svrhe, osim u svrhu prezentacije predmetne nepokretnosti potencijalnom kupcu/zakupcu, odnosno oglašavanje iste postavljanjem na svoj sajt ili putem oglasa na internet. Posrednik ima pravo da u pisanoj ili elektronskoj formi, zaključi ugovor o potposredovanju, kojim će, u celini ili delimično, preneti svoja prava i obaveze iz ugovora o posredovanju na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju. Posrednik je dužan da kopiju ugovora o potposredovanju preda nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog ugovora. U slučaju kada Nalogodavac odustane od prodaje, suprotno načelu savesnosti i poštenja, Posrednik ima pravo na naknadu stvarnih troškova koje je imao prilikom davanja mišljenja o ceni nepokretnosti. Posrednik ima pravo da za izvršene usluge ispostavi račun Nalogodavcu, u skladu sa zaključenim Ugovorom o posredovanju i ovim Opštim uslovima poslovanja. Posrednik i Nalogodavac će zaključenjem aneksa ugovora o posredovanju ugovoriti uslove pod kojim će Posrednik izvršiti dodatne usluge. Posrednik nema obavezu da u ime Nalogodavca vrši bilo koje radnje u cilju prikupljanja dokumentacije i rešavanja pravnog statusa nepokretnosti koja je predmet prodaje/zakupa. Posrednik je dužan da u ugovoru o posredovanju posebno upozori Nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju. Obaveze Nalogodavca su: da obavesti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja; da Posredniku prezentuje svu originalnu dokumentaciju kojom dokazuje pravo kojim raspolaže na predmetnoj nepokretnosti (imovinsko-pravna, projektna, tehnička, urbanistička, građevinska i dr.); da preda Posredniku overene kopije svih isprava kojima dokazuje pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet posredovanja, prilikom zaključenja posredovanog pravnog posla - predugovora ili glavnog ugovora u vezi sa prometom ili zakupom nepokretnosti; da dostavi Posredniku kopiju lične karte, ili očitanu ličnu kart ukoliko poseduje čip, odnosno drugi lični dokument kojim se dokazuje identitet Nalogodavca; da obavesti Posrednika o brojevima telefona i adresi elektronske pošte koje koristi, kao i da u slučaju promene svojih kontakt podataka bez odlaganja obavesti Posrednika; da jasno i nedvosmisleno saopšti Posredniku svoje uslove prodaje i obavesti Posrednika o svakoj izmeni cene u roku od 3 dana, u pisanoj ili elektronskoj formi, ili dolaskom u sedište Posrednika; da obavesti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi nepokretnosti i dr, kao i da upozori posrednika na sve upisane i neupisane terete i pravo preče kupovine i ograničenja u pravnom prometu koji postoje na predmetnoj nepokretnosti; da obavesti Posrednika o svim promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, pisanim ili elektronskim putem, u roku od tri dana od nastanka promene; da omogući posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme, kao i da sarađuje sa Posrednikom na svakom drugom planu, a sve u cilju što uspešnije realizacije ugovora; da u slučaju prodaje/davanja u zakup predmetne nepokretnosti po nižoj ceni/zakupnini koja je dogovorena sa Posrednikom, a da nije obavestio Posrednika u pisanoj obavezan je da Posredniku plati troškove angažovanja, kao i da naknadi sve oblike štete koje je Posrednik pretrpeo; da neposredno pre overe kupoprodajnog ugovora izmiri sva potraživanja u vezi sa korišćenjem predmetne nepokretnosti (infostan, struja, porez na imovinu, itd...) i o tome dostavi dokaz Posredniku; da isplati Posredniku ugovorenu posredničku naknadu i ako je to posebno ugovoreno, nadoknadi Posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja; da odmah obavesti Posrednika da je lice koje je preko Posrednika gledalo nepokretnost (ili sa njim povezano lice) pokazalo interesovanje da bez posrednika zaključi ugovor/predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zakupu nepokretnosti, ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada posrednika. Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće lično otuđiti nepokretnost koja je predmet Ugovora o posredovanju, niti će angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi njenog prometa. - Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa predmetnom nepokretnosti, za koji je posredovao drugi posrednik, ili lično, bez posredovanja bilo kog posrednika, dužan je da posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade. III OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNIČKU NAKNADU I DODATNI TROŠKOVI Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu zaključenja predugovora za koji je posrednik posredovao. Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred, odnosno pre zaključenja predugovora, odnosno ugovora, za koji je posredovao, u skladu sa prethodnim stavom. Iznos posredničke naknade, odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, kao i vrsta i visina troškova za dodatne usluge posrednika, utvrđeni su Cenovnikom posredničkih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja. Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni, odnosno vanbračni drug, potomak, roditelj, kao i druga lica povezana sa licem sa kojom je posrednik doveo u vezu nalogodavca, zaključi posredovani pravni posao. Povezanim licima će se, pored navedenih srodnika, smatrati i roditelji bračnog druga, njegova braća i sestre, kao i pravno lice koje je u vlasništvu (suvlasništvu) potencijalnog kupca,ili njegovih srodnika navedenih u ovom stavu, odnosno u kom ima znatan uticaj, kao i lica koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnosti. Posrednik ima pravo u visini ugovorene ukupne posredničke naknade prethodno opisane pod tačkom 1. ovog člana posredovati i za drugu stranu tj. kupca kao drugog nalogodavca, te ima pravo ponuditi nekretninu i drugim ovlašćenim posrednicima koji na osnovu svojih ugovora o posredovanju u kupovini nekretnine zastupaju svoje kupce kao nalogodavce. Po ovom ugovoru o posredovanju posrednik ima pravo učestvovati u svim pregovorima svog nalogodavca i bilo kojeg kupca s kojim ga je doveo u vezu, kao i kupca koji je istovremeno drugi nalogodavac. Kupac/zakupac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da posredničku naknadu isplati Posredniku koji mu je omogućio razgledanje predmetne nepokretnosti, odnosno koji ga je prvi upoznao sa predmetnom nepokretnošću. - u slučaju da je Nalogodavac (kupac/zakupac) razgledao predmetnu nepokretnost posredstvom drugog posrednika ili sam, pre nego što mu je posrednik istu pokazao, obavezan je da o tom upozna Posrednika kako se ne bi dupliralo razgledanje, te kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je nepokretnost prvi put pogledao posredstvom Posrednika. Kupac/zakupac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da neposredno pre razgledanja nepokretnosti potpiše Posredniku potvrdu o gledanju nepokretnosti, u kojoj potvrđuje da je predmetnu nepokretnost pogledao posredstvom Posrednika. - u slučaju da kupac/zakupac odbije da potpiše zapisnik iz prethodnog stava, Posrednik nije obavezan da mu predmetnu nepokretnost pokaže. - u slučaju da je Posrednik pokazao predmetnu nepokretnost kupcu/zakupcu i pored odbijanja da potpiše zapisnik, pa kupac/zakupac ili sa njim povezana lica navedena u delu II ovih Opštih uslova poslovanja, zaključi ugovor o prometu/zakupu predmetne nepokretnosti, činjenica da je kupca/zakupca u vezu sa prodavcem/zakupodavcem doveo Posrednik će se dokazivati drugim dokaznim sredstvima – svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms porukama i sl. Prodavac/zakupodavac u svojstvu nalogodavca je obavezan da posredničku naknadu isplati posredniku koji ga je prvi doveo u vezi sa potencijalnim kupcem/zakupcem. U slučaju da Posrednik dovede u vezu sa nalogodavcem (prodavcem/zakupodavcem) lice koje je već razgledalo predmetnu nepokretnost, obavezan je da o tom upozna Posrednika, kako bi se izbegli potencijalni sporovi između nalogodavca i posrednika i posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je Nalogodavac sa potencijalnim kupcem/zakupcem, prvi put doveden u vezu posredstvom Posrednika. Ako nakon prestanka važenja ugovora o posredovanju, na osnovu otkaza nalogodavca, a u roku ne dužem od 12 meseci od dana prestanka važenja ugovora, nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ugovora o posredovanju, dužan je da posredniku plati ugovorenu posredničku nagradu u celini, osim ako je ugovorom o posredovanju drugačije bilo ugovoreno. - Ako pod uslovom i u roku iz prethodnog stava, nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnoj meri rezultat posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ugovora o posredovanju, dužan je da plati posredniku srazmernu posredničku naknadu, osim ako je ugovorom o posredovanju drugačije bilo ugovoreno. Posrednik, odnosno potposrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako sa Nalogodavcem u svoje ime, kao ugovorna strana, zaključi ugovor koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor sa Nalogodavcem zaključi lice koje za posrednika, odnosno za potposrednika obavlja poslove posredovanja. Posrednik nije obavezan da vrati isplaćenu posredničku naknadu (u slučaju raskida Ugovora, Predugovora, odustajanja jedne od ugovornih strana i sl.), osim u slučaju više sile ili ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno. Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnoj nepokretnosti (izvod iz katastra i sl.), a koja je potrebna za promet predmetne nepokretnosti snosi nalogodavac, ako nije drugačije ugovoreno u ugovoru o posredovanju. U slučaju da do zaključenja ugovora ne dođe zbog odustanka Nalogodavca protivno načelu savesnosti i poštenja, Posrednik u celosti zadržava do tada primljeni iznos posredniče naknade. U slučaju da ne dođe do realizacije posla posredovanja krivicom Nalogodavca, Posrednik ima pravo da od Nalogodavca naplati sve troškove angažovanja Posrednika. Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja da i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke, ako je to izričito navedeno u ugovoru o posredovanju. IV ODGOVORNOST ZA ŠTETU Posrednik u obavljanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika. Posrednik odgovara nalogodavcu u skladu sa zakonom, za štetu koja je nastala usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju i navedenim u ovim opštim uslovima poslovanja od strane posrednika. Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su međusobno preuzele u zaključenom ugovoru (predugovoru). Posrednik ne odgovara Nalogodavcu ukoliko i pored potrebne brižljivosti i posvećenosti ne uspe da dovede u vezu Nalogodavca i kupca. Posrednik nije u obavezi da utvrđuje površinu nepokretnosti, pa ne snosi odgovornost ako površina nije u skladu sa površinom koja je utvrđena u ispravama koje se odnose na predmetnu nepokretnost; Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane (osim u slučaju da mu je prodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu informaciju prikrio od kupca). V PRESTANAK VAŽENjA UGOVORA O POSREDOVANjU Ugovorom o posredovanju se utvrđuje period na koji se isti zaključuje. Ako nije drugačije ugovoreno, smatraće se da je ugovor zaključen na dve godine. Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva zaključenjem pravnog posla za koji je posredovano, protekom roka na koji je zaključen, osim ako u ugovoru o posredovanju nije drugačije ugovoreno, ili otkazom jedne od ugovornih strana koji se daje u pisanoj ili elektronskoj formi. Otkaz ugovora o posredovanju ne mora biti posebno obrazložen, može se dati u svako doba (osim ekskluzivnog posredovanja, gde se rok smatra bitnim elementom ugovora) i ima pravno dejstvo od momenta dostavljanja istog drugoj strani. U slučaju isteka ili otkaza ugovora o posredovanju Nalogodavac je obavezan naknaditi Posredniku sve troškove angažovanja Posrednika kao i ostale naknade u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja i ugovorom o posredovanju. VI ZAVRŠNE ODREDBE Na odnose između nalogodavca i posrednika koji nisu regulisani Ugovorom o posredovanju niti su uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja, primenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugih zakonskih i podzakonskih propisa koji regulišu ovu oblast. Ovi Opšti uslovi poslovanja su sastavni deo ugovora o posredovanju, istaknuti su na vidnom mestu u prostorijama posrednika i objavljeni na sajtu posrednika CENOVNIK posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamene i iznajmljivanja nekretnina KUPOPRODAJA Provizija se naplaćuje u procentima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cene. Najviša ukupna provizija 6% Najniža ukupna provizija 750,00 EUR-a PRODAJA Provizija prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavca) 2-3%   a ne manja od 750 EUR-a KUPOVINA Provizija prilikom kupovine nekretnine (naplaćuje se od kupca) 2-3%   a ne manja od 750 EUR-a ZAMENA Prilikom zamene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zameni, a procenat se računa od vrednosti nekretnine koju je strana stekla zamenom. 2-4%   a ne manja od 750 EUR-a Sva plaćanja su isključivo u dinarima, po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. ZAKUP Provizija od NALOGODAVCA (Zakupodavca i Zakupca) Procenat od jedne/prve mesečne zakupnine Bez obzira na period zaključenja Ugovora 50% minimalno Sva plaćanja su isključivo u dinarima, po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Privredno društvo Divis nekretnine d.o.o Beograd zadržava pravo da promeni visinu posredničke naknade od gore navedenih, a što tačno određuje ugovorom o posredovanju prema dogovoru sa Nalogodavcem, zavisno od obima posla, načina oglašavanja, odnosno zahteva Nalogodavca. Preduzeće Divis nekretnine d.o.o. je u sistemu PDV-a. Na iznose posredničke provizije se dodaje PDV ( Porez na dodatu vrednosti) koji iznosi 20%. Beograd, dana 01.09.2020.godine. POSREDNIK IVANA SOKOLOVIĆ direktor

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

autor Nemanja Miljkovic

postavljeno

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/2018) i člana 198. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/2011, 99/2011,83/2014, - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) Društvo DIVIS NEKRETNINE DOO BEOGRAD-PALILULA dana 21.08.2019. donosi: SVRHA I CILJ PRAVILNIKA Član 1. Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) je opšti akt, odnosno glavni dokument koji je donet u svrhu bližeg regulisanja zaštite podataka o ličnosti lica koja se nalaze u okviru organizacije Društva, ili u određenoj vezi sa njim (pre svega, zaposlenih, saradnika, konsultanata i lica angažovanih na drugi način od strane Društva, kao i lica sa kojima Društvo ima uspostavljen određeni vid poslovne saradnje, a čije podatke Društvo obrađuje, npr. korisnika i klijenata), a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018). DIVIS NEKRETNINE DOO BEOGRAD-PALILULA, Bulevar Despota Stefana 64a, Beograd – Palilula, MB: 20809698, PIB: 107471082 (u daljem tekstu: Rukovalac) se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka u okviru pružanja usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon). Takođe, Rukovalac garantuje sigurnost i privatnost na internet platformi koju koristi, a koja se nalazi na web adresi www.divisnekretnine.rs. Cilj donošenja Pravilnika je da se obezbedi pravna sigurnost i transparentnost u pogledu obrade podataka o ličnosti lica iz stava 1. ovog člana, kao i da se utvrdi pravni osnov, svrha obrade, vrste podataka koje se obrađuju, prava fizičkih lica u pogledu obrade podataka o ličnosti, mere zaštite podataka, itd. Pravilnik ustanovljava i obaveze zaposlenih i klijenata u pogledu zaštite podataka o ličnosti fizičkih lica, u skladu sa zakonom. Pojam „zaposleni”, obuhvata, osim o zaposlenih u smislu Zakona o radu i lica angažovana na osnovu ugovora o delu, autorskih ugovora, ugovora o pružanju konsultantskih usluga, i slično, a koji ugovori sadrže klauzulu kojom se angažovano lice od strane Društva obavezuje da poštuje odredbe ovog Pravilnika, a čiji tekst je prilog i sastavni deo svakog pojedinačnog ugovora. POJMOVI I SKRAĆENICE Član 2. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/2018, u daljem tekstu: „Zakon o zaštiti podataka”, „ZZPL”); Zakon o radu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 5/2014, 13/2017 - odluka Ustavnog suda i 113/2017) (u daljem tekstu:„ZoR”); Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: „Poverenik”); Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta; Lice na koje se podaci odnose je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju; Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada); Zbirka podataka je svaki strukturisani skup podataka o ličnosti koji je dostupan u skladu sa posebnim kriterijumima, bez obzira da li je zbirka centralizovana, decentralizovana ili razvrstana po funkcionalnim ili geografskim osnovama; Rukovalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje; Obrađivač je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca; Primalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade; Treća strana je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača; Pristanak lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose; Povreda podataka o ličnosti je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani; Predstavnik je fizičko ili pravno lice sa prebivalištem, odnosno sedištem na teritoriji Republike Srbije koje je u skladu sa članom 44. ovog zakona ovlašćeno da predstavlja rukovaoca , odnosno obrađivača u vezi sa njihovim obavezama predviđenim ovim zakonom. PODACI O LIČNOSTI KOJE OBRAĐUJE RUKOVALAC Član 3. Društvo može obrađivati sledeće podatke o ličnosti zaposlenih: Ime i prezime, adresa, datum i mesto rođenja, pol, bračno stanje, matični broj, broj lične karte, državljanstvo, broj zdravstvenog osiguranja (LBO); Akademske i profesionalne kvalifikacije: stepen obrazovanja, titule, podatke o veštinama, znanju stranih jezika, obukama, istorija zaposlenja, biografija; Finansijski podaci: broj bankovnog računa, podaci o zaradi i dodatanim naknadama; Podaci o izvršenju radnih obaveza: pozicija, procena nadzornog organa (lica), poslovna e-mail adresa, IP adresa, pristupni kredencijali (npr. korisničko ime i lozinka); Komunikacijski podaci: e-mail, broj telefona, kontakt srodnika za hitne slučajeve, kao i drugi podaci neophodni za izvršenje zakonom propisanih obaveza poslodavca i realizacije ugovora o radu, dnosno drugog ugovornog odnosa između zaposlenog i Društva. Društvo može obrađivati i određene kategorije posebnih vrsta podataka o ličnosti, poput podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o verskom opredeljenju, a u skladu sa članom 17. ZZPL , posebne vrste podataka o ličnosti zaposlenih za svrhu izvršenja obaveza ili primene zakonom propisanih ovlašćenja u oblasti rada, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite. Društvo ne obrađuje veći broj ili drugu vrstu ličnih podataka od onih koji su potrebni da bi se ispunila navedena svrha. Ukoliko se obrada posebnih vrsta podataka vrši na osnovu saglasnosti lica (na primer, kako bi se prilagodili uslovi obuke zdravstvenom stanju polaznika), ta saglasnost mora biti data u pisanoj formi koja obuhvata detaljne informacije o vrsti podataka koji se obrađuju, svrsi obrade i načinu korišćenja podataka. Društvo može obrađivati sledeće podatke o ličnosti korisnika / klijenata: Ime i prezime, naziv poslodavca/institucije/organizacije/obrazovne ustanove koju lice predstavlja ili iz koje dolazi, datum rođenja, mesto rođenja, adresu prebivališta, broj lične karte, broj pasoša, JMBG, pol, kontakt e-mail adresa, kontakt telefon. Društvo može obrađivati sledeće podatke o ličnosti kandidata za posao: Ime i prezime, datum i mesto rođenja; Akademske i profesionalne kvalifikacije sadržane u radnoj biografiji i motivacionom pismu (stepen obrazovanja, titule, podaci O veštinama, znanju stranih jezika, obukama, lista prethodnih poslodavaca; komunikacijski podaci: e- mail, broj telefona). Prilikom raspisivanja konkursa za zaposlenje Društvo ne utvrđuje formu radne biografije već se kandidatu ostavlja da je sam odredi. U tom smislu Društvo može doći u posed većeg obima podataka od predstavljenog, voljom kandidata za posao. Svi prikupljeni podaci čuvaju se u periodu do 1 godine u svrhu naknadne procene potrebe za angažovanjem kandidata za posao. IZVORI PODATAKA O LIČNOSTI Član 4. Društvo prikuplja (elektronskim, pisanim ili usmenim putem) podatke o ličnosti direktno od lica na koje se podaci odnose: zaposlenog lica ili klijenta. Društvo može prikupljati podatke o zaposlenima i kandidatima za posao i iz drugih izvora, pre svega bivših poslodavaca, pod uslovom da se radi o podacima koji su relevantni za zaposlenje. Svi podaci, koji nisu nužni za obradu u predstavljene svrhe, biće trajno brisani. Društvo najvećim delom podatke o ličnosti o licima koje za potrebe realizacije Ugovora o posredovanju u prometu ili zakupu nepokretnosti dovodi u vezu sa Nalogodavcem i posreduje izmedju njih radi zaključivanja Ugovora o prometu ili zakupu neokretnosti prikuplja preko svojih agenata direktno na terenu koji su ovlašćeni za vršenje ovih poslova. Svi agenti koji u ime Društva prikupljaju podatke o ličnosti lica koje dovode u vezu sa naručiocima su ovlašćeni od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije odnosno svi agenti su licencirani agenta za nekretnine odnosno imaju licencu agenta za nekretnine. Spisak svih licenciranih posrednika za promet i zakup nekretnina kao i spisak licenciranih agenata u okviru svakog posrednika je javno dostupan i nalazi se na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Društvo prikuplja podatke o ličnosti od lica koje dovodi u vezi sa nalogodavcima radi posredovanja u prometu ili zakupu nepokretnosti direktno na terenu (tržištu) posredstvom sledećih licenciranih agenata za nekretnine: Ime I prezime Broj licence Aleksandar (Zoran) Marković 3271 Aleksandra (Zoran) Nedić 2810 Aleksandra (Milivoje) Jovanović 3027 Ana (Ilija) Vignjević 3710 Ana (Miloš) Vujičić 2812 Ana (Rajko) Tucaković 3177 Anđela (Simo) Murganić 3575 Boris (Ljiljana) Hamer 2102 Branka (Vlajko) Stojadinović 553 Vesna (Tihomir) Ostojić 3041 Vladan (Gojko) Bukušić 3542 Dragan (Ljubisav) Milovanović 3222 Dragana (Jovan) Stanković 2026 Dragana (Rade) Virić 668 Dragoljub (Sava) Stojanović 3284 Žaklina (Predrag) Milanović 3047 Ivana (Zoran) Sokolović 483 Jovana (Zoran) Sokolović 1498 Ljiljana (Isailo) Vujadinović 932 Marina (Miodrag) Maljković 3526 Milica (Mitar) Kontić 3895 Pavle (Nikola) Bogdanović 3282 Predrag (Radojko) Simić 3283 Radomir (Veroljub) Radulović 2186 Relja (Stanko) Petrušić 3568 Samir (Sibo) Mehmedović 3407 SVRHA OBRADE PODATAKA Član 5. Društvo obrađuje podatke o ličnosti u svrhe navedene u odredbama člana 6-9 ovog Pravilnika. Ne obrađuje se više podataka ili širi krug podataka od onih koji su neophodni za ostvarenje navedenih svrha. ZAPOšLJAVANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA Član 6. Društvo obrađuje podatke o ličnosti za potrebe uspostavljanja i realizacije radnog odnosa, uključujući i druge ugovorne odnose po osnovu kojih Društvo angažuje saradnike i konsultante, kao što su podaci za potrebe utvrđivanja adekvatnosti i kvalifikacija kandidata za određena radna mesta, za upravljanje radnim vremenom i odustvima, za obračun zarada, putnih troškova i dnevnica, za utvrđivanje naknada po osnovu bolovanja i drugih vidova odsustva sa radnog mesta, za procenu napredovanja zaposlenih, za obezbeđivanje dodatnih obuka i edukacija i za disciplinske postupke. POSLOVNE AKTIVNOSTI Član 7. Podatke koje Rukovalac prikuplja o klijentima odnose se isključivo u poslovne svrhe, odnosno radi ispunjenja Ugovora o posredovanju u smislu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Osnovni podaci koji se zahtevaju od lica na koje se podaci odnose su: ime, prezime, broj telefona, prebivalište, elektronska pošta, JMBG, broj pasoša, izvod iz matične knjige, bračno stanje, bankovni računi, podaci o vlasniku i nekretnini, izjavu stranke da nije državni funkcioner, očitana lična karta i pokazuje se na uvid pravni osnov sticanja nekretnine. Prikupljeni podaci se čuvaju u registratorima firme kao i u elektronskoj formi. Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti podrazumeva aktivnosti posrednika u cilju pronalaženja potencijalnog ugovarača radi dovođenja u vezu tog lica sa nalogodavcem u postupku pregovaranja i zaključivanja Ugovora o prometu ili zakupu nepokretnosti, a zbog ostvarivanja novčane nadoknade odnosno posredničke provizije. Posrednik vrši poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti na osnovu zaključenog Ugovora o posredovanju u prometu odnosno zakupu nepokretnosti sa nalogodavcem. Nalogodavac prema Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti može biti prodavac, kupac, zakupodavac ili zakupac ili punomoćnik nekog od ovih lica. Posrednik u prometu ili zakupu nepokretnosti pored nalaženja i dovođenja u vezu nalogodavca sa licem sa kojim će nalogodavac zaključiti Ugovor o prometu ili zakupu obavlja još i sledeće aktivnosti, obaveštava nalogodavca o objektivnim, realnim cenama nepokretnosti na tržištu ili tržišnom iznosu zakupnine, vrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili neko drugo stvarno pravo nad nepokretnosti, vrši neophodne radnje radi prezentacije nepokretnosti na tržištu postavljanja oglasa, omogućavanja pregledanepokretnosti i posreduje u pregovorima i nastoji da dodje do zaključivanja Ugovora o prometu ili zakupu nepokretnosti. Posrednik može na osnovu Ugovora o potposredovanju preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju u celini ili delimično na drugog posrednika samo pod uslovom da se nalogodavac sa ovim izričito složio u Ugovoru o posredovanju u suprotnom to nije moguće. KOMUNIKACIJE, INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I INFORMACIONA BEZBEDNOST Član 8. Društvo obrađuje podatke o ličnosti u svrhu upravljanja i održavanja funkcionisanja komunikacijske i informacione mreže, te održavanja informacione bezbednosti. USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA RELEVANTNIM PROPISIMA Član 9. Društvo obrađuje podatke o ličnosti radi ispunjenja pravnih obaveza i usklađivanja poslovanja sa relevantnim pravnim propisima, pre svega iz domena radnog i poreskog zakonodavstva. PRISTUP I USTUPANJE PODATAKA O LIČNOSTI Član 10. Pristup podacima o ličnosti ima samo Rukovalac i zaposleni kod Rukovaoca. Podaci o ličnosti biće dostupni trećim licima izvan Rukovaocima samo u sledećim slučajevima: Društvo će ustupati lične podatke trećim licima samo za potrebe navedene u nastavku pri čemu će preduzeti sve potrebne mere kako bi se osiguralo da se lični podaci obrađuju i obezbeđuju u skladu sa važećim propisima. Društvo može angažovati treća lica – pružaoce usluga – da vrše pojedine radnje obrade podataka za račun i u ime Društva u kom slučaju, Društvo ima svojstvo rukovaoca, a pružaoci usluga svojstvo obrađivača podataka o ličnosti. U ovoj situaciji se obrađivaču ustupaju samo podaci neophodni za ostvarenje svrhe ugovorene obrade, i obrađivači ih ne mogu koristiti za druge svrhe. U ovim slučajevima, uslovi obrade podataka i odgovornost za zaštitu podataka definisaće se ugovorom između Društva i obrađivača. Lični podaci ustupiće se javnim organima samo kada je to zakonom propisano. Ako je podatke potrebno proslediti radi realizacije Ugovora. Obrađivači podataka o ličnosti nemaju pravo da obrađuju podatke o ličnosti koji su im dostavljeni u druge svrhe, osim za obavljanje poslova koje im dodeljuje Rukovalac, a po osnovu Ugovora. Obrađivači su dužni da se pridržavaju svih pismenih uputstava Rukovaoca. Rukovalac preduzima sve neophodne mere kako bi osigurala da se angažovani obrađivači strogo pridržavaju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i pismenih uputstava Rukovaoca, kao i da su preduzeli odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere za zaštitu podataka o ličnosti. Rukovalac ne prenosi podatke o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije. Rukovalac podatke o ličnosti obrađuje u Republici Srbiji. ROKOVI ČUVANJA PODATAKA Član 11. Podaci o ličnosti čuvaju se u periodu od deset godina a u obavezi su da se prikupljaju prema Zakonu o posredovanju u prometu i zakonu nepokretnosti kao i zbog obaveza u vezi sa Zakonom o sprečavanju pranja novca. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno obrisani. U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim zakonima. Posrednik je prema Zakonu o posredovaju u prometu i zakupu nepokretnosti dužan da čuva podatke o ličnosti nalogodavca kao i podatke o nepokretnosti koja je predmet Ugovora o prometu odnosno zakupu kao svoju poslovnu tajnu. Lični podaci o zaposlenima kao i bivšim zaposlnima se u kadrovskoj evidenciji Društva u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti rada čuvaju trajno. PRAVA LICA U POGLEDU ZAšTITE PODATAKA O LIČNOSTI Član 12. Pravo na informisanje Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da budu informisani o svojim pravima, obavezama i o pitanjima koja se odnose na obradu njihovih podataka o ličnosti, u smislu ZZPL čak i pre nego što počne obrada tih podataka. Pravo na pristup Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da zahtevaju od Društva da omogući pristup njihovim podacima o ličnosti, odnosno pravo da utvrde predmet, način, svrhu i obim obrade tih podataka, kao i na postavljanje pitanja o samoj obradi. Pravo na ispravku i dopunu Nakon izvršenog uvida, lica na koja se podaci odnose imaju pravo da od Društva zahtevaju ispravku, dopunu, odnosno ažuriranje obrađivanih podataka o ličnosti. Pravo na brisanje Lice na koje se podaci odnose može zahtevati od Društva brisanje njihovih podataka o ličnosti u skladu sa ZZPL, kao i prekid, odnosno privremenu obustavu obrade. Pravo na povlačenje pristanka za obradu U situacijama kada je pravni osnov za obradu ličnih podataka saglasnost lica na koje se podaci odnose, to lice ima pravo da u bilo kom trenutku povuče datu saglasnost, u pisanom obliku. Pravo na ograničenje obrade Lice na koje se podaci odnose, shodno ZZPL, ima pravo da zahteva od rukovaoca da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči. Pravo na prenosivost podataka Lice na koje se podaci odnose može da zahteva prenošenje podataka o ličnosti drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada se lični podaci, koji su predmet zahteva za prenošenje, nalaze u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu. Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koga se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka, kao i da se na to lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se protivi obradi ličnih podataka u cilju direktnog marketinga i zatraži ograničenje obrade u nekim drugim slučajevima. U slučaju da lice na koje se podaci odnose nije zadovoljno odgovorom Društva na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite ličnih podataka, ima pravo da podnese žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/sr/). OBAVEZE LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU Član 13. Lica čiji podaci su predmet obrade su obavezna da ustupe svoje lične podatke koji su neophodni da Društvo ispunjava svoje zakonske obaveza, kao i da obavlja tekuće poslovanje. Lica čiji se podaci obrađuju su obavezna da poštuju i štite lične podatke koje obrađuju tokom rada, u skladu sa kadrovskim, tehničkim i organizacionim merama koje propisuje Rukovalac, odnosno poslodavac, a u cilju zaštite integriteta podataka o ličnosti i prava lica na koje se ti podaci odnose. Zaposleni mogu obrađivati samo one podatke kojima im je dozvoljen pristup, u skladu sa zadacima koje obavljaju. RUKOVALAC I LICE ZA ZAšTITU PODATAKA O LIČNOSTI Član 14. Rukovalac: Kontakt podaci o Rukovaocu: Naziv rukovaoca: DIVIS NEKRETNINE DOO, Beograd – Palilula Adresa: Bulevar Despota Stefana 64a, Beograd - Palilula Kontakt telefon: 011/2751683; 062/1916575; Mail: office@divisnekretnine.rs; info@divisnekretnine.rs Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Zainteresovana fizička lica čiji su podaci predmet obrade od strane Rukovaoca može ostvariti svoja prava o zaštiti podataka o ličnosti kao i sva pitanja i dileme u vezi njihovih prava na zaštitu podataka o ličnosti u kontaktu sa licem za zaštitu podataka o ličnosti. Lica za zaštitu podataka o ličnosti Rukovaoca je: Ime i prezime: Nemanja Miljkovic Kontakt telefon: 060/65 78 386 Mail: nemanja@divisnekretnine.rs U skladu sa članom 58. Zakona obaveze lica za zaštitu podataka o ličnosti su: informiše i daje mišljenje rukovaocu ili obrađivaču, kao i zaposlenima koji vrše radnje obrade o njihovim zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti; prati primenu odredbi ovog zakona, drugih zakona i internih propisa rukovaoca ili obrađivača koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i pitanja podele odgovornosti, podizanja svesti i obuke zaposlenih koji učestvuju u radnjama obrade, kao i kontrole; daje mišljenje, kada se to zatraži, o proceni uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti i prati postupanje po toj proceni, u skladu sa članom 54. ovog zakona; sarađuje sa Poverenikom, predstavlja kontakt tačku za saradnju sa Poverenikom i savetuje se sa njim u vezi sa pitanjima koja se odnose na obradu, uključujući i obaveštavanje i pribavljanje mišljenja iz člana 55. ovog zakona. Rukovalac je obavestio Poverenika o licu za zaštitu podataka o ličnosti na propisanom Obrascu i na zahtevanu mail adresu;licezazastitu@poverenik.rs. PRELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE Član 15. Ovaj pravilnik primenjuje se od 21.08.2019. godine, odnosno od dana početka primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Direktor Društva

Akt o Bezbednosti i Privatnosti Podataka

autor Nemanja Miljkovic

postavljeno

Akt o Bezbednosti i Privatnosti Podataka Član 1. DIVIS NEKRETNINE DOO BEOGRAD - PALILULA, (u daljem tekstu: Društvo), kao rukovalac podataka o ličnosti, smatra da je poverenje lica koja su nam, u skladu sa članom 4. stav 1. Tačka (1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ‘’Službeni glasnik RS’’, br. 87 od 1.novembra 2018.) (u daljem tekstu: Zakon) ustupila svoje podatke o ličnosti (u daljem tekstu: korisnici) posredstvom internet prezentacije na adresi: www.divisnekretnine.rs (u daljem tekstu: sajt) od izuzetne važnosti i predstavlja jedno od fundamentalnih etičkih vrednosti poslovanja Društva. U tom smislu, Društvo je preduzelo neophodne mere i radnje, u skladu sa Zakonom, kako bi zaštitilo i obezbedilo privatnost ustupljenih podataka o ličnosti, a što će biti predstavljeno u nastavku teksta ovog akta, u skladu sa članom 23. Zakona. PODACI O LIČNOSTI KOJE DRUŠTVO OBRAĐUJE Član 2. Društvo od korisnika sajta prikuplja i obrađuje sledeće podatke: Identifikacione podatke: Ime, prezime i adresu elektronske pošte (u daljem tekstu: podaci o ličnosti). Podatke o prijavljivanju na sajt i ponašanje korisnika (Kolačići) PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI  Član 3. Podaci o ličnosti korisnika se obrađuju isključivo uz njihov izričito dat pristanak, u skladu sa čl. 15. Zakona. Zahtev za davanje pristanka je predstavljen na način na kojim se izdvaja od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku, kao i uz upotrebu jasnih i jednostavnih reči. SLUČAJEVI U KOJIM SE VRŠI OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI  Ćlan 4. Korisnici ustupaju svoje podatke o ličnosti unošenjem istih u kontakt formu koja je dostupna na sajtu, zatim prilikom predstavljanja zaposlenih (kao i na drugi način angažovanih) lica,klijenata i partnera kao reference u odeljcima sajta, koje nose naziv Kontakt i prilikom korišćenja, odnosno pregleda sajta posredstvom Cookies (u daljem tekstu: Kolačića).  SVRHA NAMERAVANE OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI Član 5. Društvo prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika isključivo u svrhu komunikacije, odnosno ostvarivanja i održavanja kontakta sa licima zainteresovanim za određenu vrstu poslovne saradnje sa Društvom, a što može da se odnosi posebno (ali ne isključivo) na upite lica za praksu i zaposlenje, zatim na poziv da se učini ponuda za jednu od usluga koju Društvo pruža, ali i u svrhu predstavljanja lica na koje se podaci odnose kao članove tima kao i u okviru pružanja usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, odnosno kao klijente i/ili partnere, kao i na svaki drugi vid poslovne komunikacije. Ostvarivanje i održavanje komunikacije podrazumeva dvosmerno komuniciranje sa licima iz stava1. ovog člana, što se odnosi na obaveštavanje tih lica, pre svega, o njihovim pravima uskladu sa Zakonom, ali i o svim drugim relevantnim pitanjima koja se odnose na poslovnu saradnju koju žele da ostvare, ili koju su ostvarili sa Društvom. Lica koja su dala pristanak na mogućnost da budu kontaktirani od strane Društva u vezi sa određenim oblikom poslovne saradnje, kao i u drugim slučajevima iz člana 2 i 4 ovog akta, mogu u svakom trenutku da povuku taj pristanak u skladu sa čl. 15, stav 3. Zakona, što će rezultirati obustavom obrade podataka o ličnosti lica na koje se ti podaci odnose. PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE Član 6. Lica na koje se podaci odnose imaju pravo na transparentnost načina ostvarivanja svojih prava u skladu sa članom 21. Zakona, a što se odnosi pre svega na pravo tog lica da mu budu pružene sve informacije iz čl. 23. i čl. 24 Zakona, odnosno informacije u vezi sa ostvarivanjem prava iz člana 26., čl. 29. do 31., člana 33., čl. 36. do 38. I čl. 53 Zakona, na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči. Te informacije će biti pružene u pisanom i drugom obliku, uključujući elektronski oblik, ako je to pogodno. Ako lice na koje se podaci odnose to zahteva, informacije se mogu pružiti usmeno u skladu sa članom 21. stav 1. Zakona. Prava lica na koje se podaci odnose iz člana 21. su istovremeno determinisana obavezama rukovaoca podataka o ličnosti i informacije o tim pravima se mogu pružiti u kombinaciji sa standardizovanim ikonama prikazanim u elektronskom obliku kako bi se, na lako vidljiv, razumljiv i jasno uočljiv način, obezbedio svrsishodan uvid u nameravanu obradu, u skladu sa Zakonom. Član 7. Osim prava iz člana 6. ovog akta lice na koje se podaci odnose ima i sledeća prava, u skladu sa Zakonom: 1)   Pravo na pristup: Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i druge informacije, u skladu sa Zakonom. 2)   Pravo na ispravku i dopunu: Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave. 3)   Pravo na brisanje podataka o ličnosti: Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbršu od strane rukovaoca, a isti je dužan da bez nepotrebnog odlaganja te podatke izbriše u određenim zakonom predviđenim slučajevima. 4)   Pravo na ograničenje obrade: Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca ako je ispunjen alternativno jedan od Zakonom predviđenih slučajeva iz člana31. stav 1. 5)   Pravo lica na koje se podaci odnose da bude obavešten u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka, kao i ograničenjem obrade: Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci oktriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade (osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava). Rukovalac je isto dužan da lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima kojima su podaci o ličnosti otkriveni. 6)   Pravo na prenosivost podatka: Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti, koje je prethodno dostavilo rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, uz ispunjavanje zakonom propisanih uslova. Ovo pravo obuhavata i pravo lica da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane rukovaoca kojem su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički izvodljivo. 6)   Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka: Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, što se odnosi i na profilisanje, a rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koje se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva. 7)   Automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje: Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade uključujući profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj. Lice na koje se podaci odnose može stupiti u vezu sa Društvom posredstvom kontakta, u svrhu ostvarivanja svojih Zakonom predviđenih prava. PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI Član 8. Podaci o ličnosti iz člana 2. ovog akta neće biti otkriveni nikom izvan organizacije Društva. Pristup tim podacima će imati samo lice koje je, u okviru Društva, zaduženo da odgovara na upite sa sajta, kao i lice ili lica koja učestvuju u procesu odlučivanja kako će se postupati sa tim upitima.   NAČIN ZAŠTITE I ROK OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI  Član 9. Društvo štiti vaše podatke prilikom komunikacije koristeći SSL enkripcije i banere za upravljanje kolačićima.Podaci o ličnosti korisnika će se čuvati, pre svega, kako bi se ispunila svrha njihove obrade, iz člana5. ovog akta, u skladu sa čl. 5, stav 1, tač. (5) Zakona, odnosno sve dok postoji potreba za komunikacijom sa korisnicima. Nakon isteka perioda čuvanja, podaci o ličnosti će biti obrisani. KOLAČIĆI (COOKIES) Član 10. Cookies (u daljem tekstu: Kolačići) su tekstualne datoteke postavljene u računar lica koje je posetilo sajt u svrhu prikupljanja standardnih informacija u vezi sa prijavljivanjem na sajt i ponašanja tog lica tokom boravka na sajtu, a koje mogu biti poslate internet pretraživaču koje koristi to lice. Društvo može prikupljati/obrađivati navedene informacije automatski posredstvom Kolačića ili sličnih tehnologija. Za više informacija o Kolačićima, posetite allaboutcookies.org. Korisnici koji su zabrinuti zbog privatnosti i korišćenja Kolačića mogu podesiti internet pretraživač da ih obavesti kada primi Kolačić kao i da odbije Kolačiće koje pokušavaju da pošalju druge veb stranice. Korišćenje sajta nije uslovljeno davanjem pristanka na korišćenje Kolačića. PRAVILA O BEZBEDNOSTI I PRIVATNOSTI PODATAKA DRUGIH INTERNET STRANICA Član 11. Postoji mogućnost da sajt sadrži eksterne linkove koji upućuju na druge internet stranice. Odredbe ovog akta o bezbednosti i privatnosti podataka o ličnosti se odnose samo na sajt, tako da ne preuzima odgovornost za pravila o privatnosti podataka drugih internet stranica. Član 12. Odredbe ovog akta počinju da se primenjuju danom objavljivanja na sajtu. Društvo ima isključivo pravo na jednostranu izmenu ovog akta, kao i da tu izmenu objavi na način predviđen u stavu 1. ovog člana